வாழ்வே மாயம்

,
வந்தனம் என் வந்தனம் ....

என்ன எழுதிறது?

தரை மீது காணும் யாவும், கண்ணீரில் போடும் கோலம், நிலையகாதம்மா

google still needs to fix a few minor issues with this transliteration tool, the quillpad one is better

0 comments: