வாழ்வே மாயம்

,
வந்தனம் என் வந்தனம் ....

என்ன எழுதிறது?

தரை மீது காணும் யாவும், கண்ணீரில் போடும் கோலம், நிலையகாதம்மா

google still needs to fix a few minor issues with this transliteration tool, the quillpad one is better

தமிழ் on பிளாக்கர்

,
வாழ்க தமிழ் வளர்க தமிழ் ..

not so sure abt the வழர்க/வளர்க பார்ட்..

time to strip her of her title?

,

dame (?) helen mirren was a junkie...
http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/7591142.stm

yes, teach people lessons...doubt it will happen...