விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா - மன்னிப்பாயா

,
படம்: விண்ணைத்தாண்டி  வருவாயா
பாட்டு: மன்னிப்பாயா

கடலிலே மீனாக இருந்தவள் நான்
உன்னக்கென  கரை தாண்டி வந்தவள் தான்
துடித்திருந்தேன் தரையினிலே
திரும்பிவிட்டேன் என் கடலிடமே

ஒரு நாள் சிரித்தேன் மறு நாள் வெறுத்தேன்
உன்னை நான் கொள்ளாமல் கொன்று புதைத்தேனே
மன்னிப்பாய மன்னிப்பாய மன்னிப்பாய
ஒரு நாள் சிரித்தேன் மறு நாள் வெறுத்தேன்
உன்னை நான் கொள்ளாமல் கொன்று புதைத்தேனே
மன்னிப்பாய மன்னிப்பாய மன்னிப்பாய மன்னிப்பாய மன்னிப்பாய

கண்ணே  தடுமாறி நடந்தேன்
நூலில் ஆடும் மழையாகி போனேன்
உன்னால்தான் கலைஞன் ஆனேனே

தொலைதுரத்தில் வெளிச்சம் நீ
உன்னை நோக்கியே என்னை ஈர்கிறயே
மேலும் மேலும் உருகி உருகி
உன்னை எண்ணி எங்கும் இதயத்தை என்ன செய்வேன்
உன்னை எண்ணி எங்கும் இதயத்தை என்ன செய்வேன்

ஓடும் நீரில் ஓர் அலை  தான் நான்
உள்ளே உள்ள ஈரம் நீ தான்
வரம் கிடைத்தும் நான் தவறவிட்டேன் மன்னிப்பாய அன்பே

காற்றிலே ஆடும் காகிதம் நான்
நீ தான் என்னை கடிதம் ஆகினாய்
அன்பில் தொடங்கும் அன்பில் முடிக்கிறேன்
என் காலம்வரை விளக்கமே

ஒரு நாள் சிரித்தேன் மறு நாள் வெறுத்தேன்
உன்னை நான் கொள்ளாமல் கொன்று புதைத்தேனே
மன்னிப்பாய மன்னிப்பாய மன்னிப்பாய மன்னிப்பாய மன்னிப்பாய

அன்பிற்கும் உண்டோ அழைக்கும் தாழ்
அன்பிற்கும் உண்டோ அழைக்கும் தாழ்
ஆர்வலர்-புன் கண்ணீர் பூசல் தரும்
அன்பில்லார் எல்லாம் தமக்குரியர்
அன்புடையார் என்றும் உரியர் பிறர்க்கு
புலம்பல் என-சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம்
கலத்தல் உறுவது கண்டு

ஏன் என் வாழ்வில் வந்தாய் கண்ணா நீ
போவையோ கானல் நீர் போலே தான்றி
அனைவரும் உறங்கிடும் இரவினும் நேரம்
என்னகது  தலையணை நனைத்திடும் நேரம்

ஒரு நாள் சிரித்தேன் மறு நாள் வெறுத்தேன்
உன்னை நான் கொள்ளாமல் கொன்று புதைத்தேனே
மன்னிப்பாய மன்னிப்பாய மன்னிப்பாய மன்னிப்பாய மன்னிப்பாய

கண்ணே  தடுமாறி நடந்தேன்
நூலில் ஆடும் மழையாகி போனேன்
உன்னால்தான் கலைஞன் ஆனேனே

தொலைதுரத்தில் வெளிச்சம் நீ
உன்னை நோக்கியே என்னை ஈர்கிறயே
மேலும் மேலும் உருகி உருகி
உன்னை எண்ணி எங்கும் இதயத்தை என்ன செய்வேன்
உன்னை எண்ணி எங்கும் இதயத்தை என்ன செய்வேன்
உன்னை எண்ணி எங்கும் இதயத்தை என்ன செய்வேன்

0 comments: