மயக்கம் என்னா...

,
மயக்கம் என்னா...

என்னொரு வாரம் போய்விட்டது, அதை நம் ஒருவரும் மறுபடி காணமாட்டோம்.
என்னொரு வாரும் சாவுக்கு நெருங்கியிடுகிறோம்.

வாழு, வாழ்வதை வாழ விட்டு வாழு. 

0 comments: