எதோ ஒன்று என்னை தாக்க - Rap Version (Translation)

,
எதோ ஒன்று என்னை தாக்க (Etho onru ennai thaaka)  - Rap Version (English Translation)


something stirrs inside me in anger
prentending that you are a stranger
i'm lost in this crazy drama you play
tell me girl, should i go or should i stay
i dreamt a lifetime in your embrace
when i woke up all i wanted to see was your face
seems like the dreams was all fake
like trying to catch the moon before dawn break

all the memories we've shared, i saved it in my heart
but i've lost my heart, i found on the day we part

i'm tryna leave but my minds messed up like i'm on weed
where am i going, who do i ask,  all paths to you they lead
your've turned my nights into days, so fast like i'm on speed
when you left,  i'm lonley like akon, you are what i need
i hear your voices inside my head, and its killing me inside
i'm going crazy, save me, i need you by my side.

0 comments: