காத்திருப்பேன்...

,
காத்திருப்பேன்...

என்றோ யாரோ உன் கையை தொடுவான்
இன்பம் துன்பம் எல்லாமே அறிவான்
அன்பே, அது நானாக கூடாத...

(அனுபுள்ள சந்தியா, காதல் சொல்ல வந்தேன்)

0 comments: